Opiskelijoiden ajatuksia muuttuvista oppimisympäristöistä

keskiviikko 18. helmikuuta 2015

Sähköiset oppimateriaalit -tutkimustietoa


Palataan hetkeksi sähköisten oppimateriaalien pariin.. Perehdyin vielä vähän tarkemmin sähköisten oppimateriaalien ajankohtaisiin kysymyksiin. On hyvä tuoda myös tutkimustietoa keskusteluihin mukaan.

Selvää on, että e-oppimateriaalit edustavat tulevaisuutta.  Kouluissa onkin järjestetty entistä enemmän koulujen digiajan kehittämishankkeita. Yksi esimerkki hankkeista on Savonlinnan normaalikoulun Future Classroom 2020 –hanke, jossa tavoitteena on siirtyä perinteisistä oppikirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin. Hankkeen tuloksissa selviää, että esimerkiksi tabletit vahvistavat oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja parantavat työskentelyilmapiiriä. Myös tekemällä oppiminen ja tutkiva oppiminen lisääntyvät. Antti Ekonojan Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksessa puolestaan kuvataan, että sekä yläkoulun opettajat että oppilaat hyötyvät sähköisistä oppimateriaaleista oppikirjoja enemmän.

E-oppimateriaaleihin tutustuessani huomasin, että materiaalit ovat melko hankalasti löydettävissä. Eikö olisi helpompaa, jos esimerkiksi sähköiset oppikirjat pystyisi kaikki hankkimaan samasta palvelusta? Se ainakin helpottaisi opettajien työtä. Törmäsittekö te samaan ongelmaan? 


Lähteet:Ekonoja. A. 2014. Oppimateriaalien kehittäminen, hyödyntäminen ja rooli tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa, tietotekniikan laitos, Informaatioteknologia, Jyväskylän yliopisto. Linkki väitöstutkimukseen:https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44175

Itä-Suomen yliopisto. 8/2014. Uutiset. Tabletit vahvistavat oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja parantavat työskentelyilmapiiriä. Linkki uutiseen:http://www.uef.fi/fi/uef/-/tabletit-vahvistavat-oppilaiden-ongelmanratkaisutaitoja-ja-parantavat-tyoskentelyilmapiiria

tiistai 17. helmikuuta 2015

MOOC Pedagoginen arviointi

Yksi kurssitehtävistämme oli tehdä pedagoginen arviointi jostain MOOC kurssista. Valitsin arvioitavaksi Eliademyn kurssin iPad opettajan työvälineenä. 


Arvioin kurssia mielekkään oppimisen kriteerien pohjalta. Näitä ovat: aktiivisuus, intentionaalisuus, konstruktiivisuus, kollaboratiivisuus, kontekstuaalisuus, keskustelevuus, reflektiivisyys ja siirtovaikutus. 

Lähde:

Nevgt, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Painosalama Oy. Turku


1. Aktiivisuus


1.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Interaktiivisuus: rakennettu elementtejä, joiden avulla opiskelija voi etsiä, käsitellä ja analysoida tietoa sekä tallentaa muistiinpanoja. Uudenlainen opettaja-oppilas suhde ->työtoveruus. Oppijalla aktiivinen ja vastuullinen rooli.
  • Omatoimisuus: mahdollisuus tuottaa ympäristöön uusia elementtejä.

1.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Opettaja-oppilas suhde toimii keskusteluissa hyvin. Kurssin ylläpitäjä osallistuu keskusteluun vastaamalla kurssilaisten kysymyksiin. Jäin kuitenkin kaipaamaan elementtejä, joiden avulla opiskelija voi tallentaa omia muistiinpanoja esim. videoita kuunnellessa. Myöskään tehtävien palauttamiseen ei ole tallennuspaikkaa. Omien elementtien tuottaminen ympäristöön ei ole mahdollista.

Esittelyssä kerrotaan esim. Poplite sovelluksesta, jolla voi rakentaa käsitekarttoja, mutta sivustolla käsitekarttoja ei voi rakentaa.


2. Intentionaalisuus


2.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Suunnittelun ja arvioinnin työkalut: oman oppimisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin välineitä yksilö ja ryhmätasolla. Itseohjautuvuutta tukeva ympäristö.
  • Tavoitteellinen toiminta: opiskelija selkiyttää tavoitteensa oppimispäiväkirjaan tai kalenteriin. Hän suunnittelee ja seuraa etenemistään.  

2.2 Millaista sen on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Sivustolta löytyy kalenteri, johon voi lisätä omia merkintöjä. Niistä ei kuitenkaan tule esim. muistutusta. Ilmeisesti on kuitenkin mahdollista asentaa mobiili app, johon on mahdollista asettaa muistutuksia ym.? Kalenteri olisi hienoa saada liitettyä esim. Google kalenteriin, mikä ei mielestäni ole nyt mahdollista.

Oppimisen seurannan helpottamiseksi on tulevien tehtävien rinnalle laitettu tehdyt tehtävät osia, josta näkee suoraan mitä on tehnyt ja miten hyvin. Tulevien tehtävien yhteyteen on myös lisätty, milloin kyseinen tehtävä tulee olla tehtynä.

Keskustelualueella on tehtävä, johon jokainen kirjaa mitä tulee tekemään. Tarkoituksena, että kaikki samasta aiheesta kiinnostuneet voivat käydä keskustelua aiheesta. Tämä myös osaltaan auttaa opiskelijaa tehtävien suunnittelussa ja selkiyttämisessä.


3. Konstruktiivisuus


3.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Jäsentyneisyys: sisältää aikaisempaa tietoa hypertekstirakenteena ja reflektoivia tehtäviä ja keskustelutiloja.
  • Vertaaminen: opiskelija tutkii materiaaleja ja tekee tehtäviä, joiden avulla uusia asia yhdistyy vanhaan tietoon.
3.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Kokonaisuus koostuu opetusvideoista, mutta muuta lisämateriaalia on suoraan sivustolla huonosti saatavissa. Yhdellä sivulla on muutamia linkkejä, sekä linkit kurssilaisten blogeihin. Yhteisiä keskustelualueita sivustolla on, mutta pääasiassa keskustelua koostuu oppilaiden kysymyksistä. Ohjaava opettaja voisi lisätä kysymyksiä, jotka pakottaisi oppilaita ajattelemaan ja jäsentelemään oppimaansa.4. Kollaboratiivisuus/yhteistoiminnallisuus


4.1 Mitä sen tulisi olla:
  •  Yhteiset työskentelyalueet: samanaikaisia ja eriaikaisia keskusteluntiloja.
  • Yhteinen opiskelu: keskustelualueiden kautta osallistuu tiedon jakamiseen ja tuottamiseen. Kirjoitetaan yhteisiä tekstejä.
4.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Keskustelualueet toimivat tiedon jakamisen ja tuottamisen paikkoina. Opiskelijat ja opettajat liittävät keskusteluihin myös aiheeseen liittyviä linkkejä. Varsinaisia yhteisesti kirjoitettuja tekstejä sivustolla ei pääse rakentamaan.

Kurssiin kuuluu myös Adobe Connect etätapaamiset, jolloin osallistujat voivat kysyä chat-ikkunaa käyttäen opettajalta aiheeseen liittyviä kysymyksiä reaaliaikaisesti. Istunnot tallennetaan sivustolle, jolloin niitä voi katsella myös myöhemmin.

5. Kontekstuaalisuus


5.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Virtuaalinen todellisuus: sisältää simulaatioita, videoita, internet-linkkejä sekä soveltavia ongelmalähtöisiä tapauksia.
  • Ongelmien ratkaisua: syventää osaamistaan esim. todellisen elämän ongelmatilanteista nousseisiin tapauksiin.

5.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Opetusvideoita löytyy kaikista opiskeltavista aihekokonaisuuksista. Kaikkiin osa alueisiin on liitetty aiheeseen soveltuvia tehtäviä, mutta näitä tehtäviä ei tarvitse/ei saa palauttaa kenenkään arvioitavaksi. Jäävätkö tehtävät tekemättä? Tehtävistä ei myöskään saa tärkeää arviointia.


6. Keskustelevuus


6.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Keskustelualueet: yhteiset keskustelualueet, käytössä sähköpostit.
  • Kriittisyys ja avoimuus: eriaikaisia tai samanaikaisia keskustelufoorumeita, jossa ratkotaan ongelmia ja esitetään ideoita.
6.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Kurssialustalta löytyy sekä eriaikaisia (keskustelualueet), että samanaikaisia (Adobe Connect) keskustelufoorumeita. Opettaja suhtautuu kriittiseenkin palautteeseen hyvin ja on valmis tekemään parannuksia tarvittaessa. Keskustelujen aiheet pitkälti oppilaien vastuulla. Opettaja voisi tehdä herätteleviä kysymyksiä.


7. Reflektiivisyys


7.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Kognitiiviset työkalut: sisältää oman oppimisen arviointia edistäviä välineitä kuten oppimispäiväkirjat, testejä, omaan arviointiin sopivia työkaluja sekä piirrosohjelmia käsitekarttojen rakentamiseen.
  • Oman oppimisen tutkiminen: oppimispäiväkirjan analysointia.

7.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Alustalta löytyy monivalintatestejä, joilla voi tarkistaa oppimaansa. Tosin osa testikysymyksistä ei varsinaisesti mielestäni edistä oppimista, kuten kysymys ” Minkä muotoinen kuvio videolla valittiin?”. Tämä kysymys vain tarkistaa onko oppilas katsonut videon, mutta se ei ole asia, joka oppilaan tulisi osata. Testien kysymykset tulisikin rakentaa oppimista edistäväksi eikä vain testiksi kuuntelusta. Testit löytyvät kurssin kalenterista sekä tehtävät välilehdeltä.

Koska omaa oppimispäiväkirjaa ei sivustolle voi kirjoittaa, ei sitä voi myöskään reflektoida.


8. Siirtovaikutus


8.1 Mitä sen tulisi olla:
  • Erilaiset virtuaaliset tilat: rakennettu hypertekstejä ja tietopankkeja, ongelmanratkaisutehtäviä ja suunnittelutehtäviä.
  • Harjoittelu ja soveltaminen: voi harjoitella oppimaansa soveltamalla.

8.2 Millaista se on  iPad opettajan työvälineenä -kurssilla:

Harjoitustehtäviä löytyy jokaisesta aihekokonaisuudesta, mutta niitä ei tarvitse/ ei saa palauttaa mihinkään. Tehtävien palauttamisessa voitaisiinkin käyttää hyväksi vertaisarviointeja, jolloin kaikki saisivat arvion omalle työlleen. 

-------------

Mitä mieltä olette...Miten muuten kurssia voitaisiin vielä parantaa, jotta mielekkään oppimisen kriteerit täyttyisivät paremmin?

tiistai 10. helmikuuta 2015

Ongelmat ratkaistaan teknologisella ajattelulla?

Löysin yliopistouutisista mielenkiintoisen jutun, jossa esitellään kasvatusfilosofian professori Veli-Matti Värrin ajatuksia kasvatusfilosofiasta aikalaiskritiikkinä.

Värrin mukaan on harhaa ajatella, että ongelmat ratkaistaan mukautumalla teknologiseen ajatteluun. Teknologia pitäisi Värrin mukaan saada sinne, minne se kuuluu eli välineeksi, ei päämääräksi. Kouluviihtyvyys ei välttämättä parane vain sillä, että oppilaille annetaan iPadit. Välineistä on tullut päämääriä ja mittaaminen tuntuu olevan elämän tarkoitus.


Lähde: Repo, T. 9.2.2015. Kasvatusfilosofia tulee! Yliopistouutiset.